Zôkapriti

Zôkapriti är sedan övertagandet från Gîglozmat den till antalet starkaste klanen, och också den som fruktas mest av sina fiender. Klanen består av hela nio stammar och med sina hänsynslösa elitkrigare i spetsen har de inte under alla sina hundratals år som klan tillbringat en hel dag utan att ligga i krig med någon.
Historia
I landet kallat Artaria av människorna finns det bara en klan. Deras högsäte ligger i östra Spetsbergen. Klanen kallas Zôkapriti och består av nio olika stammar. För människorna i Artaria blev Zôkapriti kända när tre av de nio stammarna på order av den dåvarande klanhövdingen Dovobosh invaderade Artaria.Dovobosh visste inte att människorna i landet stod på randen av ett inbördeskrig och detta blev en trevlig överraskning när de sju stammarna inledde sin invadering. På grund av det nära förestående inbördeskriget kunde inte människorna enas och stammarna utnyttjade det till maximal fördel. Den Artariska garnisionen vid passet av Spetsbergen nedgjordes totalt och människorna började i panik att fly söderut mot Artarias huvudstad Irathia. Tätt bakom dem kom svartbloden som brände närapå alla byar de passerade. Människor greps som slavar och fördes tillbaka till gruvorna i Spetsbergen. Efter knappt ett år stod två av stammarna utanför den Artariska staden Tyra och påbörjade en belägring. Ett fåtal mänskliga enheter försökte häva belägringen utifrån men nedgjordes av svartbloden. Efter ett flertal månvarv intogs staden Tyra där svartbloden lyckades tillskansa sig mängder av byte och slavar. Strax efter Tyras fall anslöt sig ytterligare två stammar till de två ursprungliga stammar som utfört belägringen. På order av Dovobosh påbörjade de en vidare marsch söderut mot staden Irathia. Detta skedde i samband med början av sommaren och svartbloden kunde röra sig fort över landsbygden medan människorna sprang före dem som skrämda kaniner.

Mot slutet av sommaren mötte de fyra stammarna med Dovbosh i täten en raggig hög med människor. En flod kallad Yfnan flöt genom området och de två sidorna stod på samma sida om floden. Det var många människor men deras beväpning och rustningar var oförskämt dåliga. Mestadels var det högafflar, spjut och yxor som syntes i långa led. Rustningarna var mestadels gambesoner. Det var en bondearmé som hade ställt upp sig för att möta de fyra stammarna. Dovbosh gav order om attack. Redan från början upptäckte de fyra stammarna att det blev problem. Människorna bar många bågar och de stod på högre höjd. De lyckades hejda stammarna från att slå sig in genom de täta leden. Striderna pågick i flera dagar och under den fjärde dagen föll Dovbosh medan han ledde två av stammarna för att slita upp människornas led. Dödligt sårad släpades Dovbosh bort från striderna och en diskussion angående vad som skulle ske nu och vem som skulle föra befälet påbörjades mellan stamhövdingarna över de fyra stammarna. Det beslöts att klanen skulle ha sitt att säga om ärendet och en av stammarna sändes hem för att bära med sig kroppen av Dovbosh, mest för att bevisa att han var död.De tre stammar som var kvar fortsatte i ytterligare tre dagar med att anfall människorna. På grund av Dovbosh död började flera svartblod misströsta och deserterade. Vid ett shumjab beslöt de tre stamhövdingarna för att behålla det byte de fått och ge sig av hemåt till Spetsbergen.

Dovbosh brändes på bål inför den församlade klanen Zôkapriti när den första snön började falla över Spetsbergen. Ett rådslag hölls som varade länge för att utse den nye klanhövdingen. Ett flertal interna strider utbröt innan stamhövdingen från Bauragi vid namn Gîglozmat lyckades förskansa sig tronen och hålla den. Det är Gîglozmat som fortfarande styr Zôkapriti och han gör det med järnhand. Så fort Gîglozmat får höra att någon grupp missköter sig grovt och antyder till splittringar inom klanen, så skickar han ner en mindre trupp av sina elitkrigare för att utplåna dessa. Trots det hat som finns mellan stammarna i klanen så utbryter det aldrig något inbördeskrig, då detta skulle stoppas direkt av Gîglozmat. Däremot så handlar det hela tiden för grupperna inom stammarna att ställa sig högst inom sin egen stam. Likaså handlar det om att ställa sin stam över de andras. Detta sker dels genom mindre stridigheter grupper emellan och dels genom dueller där den starke hävdar sin rätt. Däremot passar man sig för att dra ihop flera grupper ur samma stam och gå mot andra, då detta kan leda till för stor uppmärksamhet hos Bauragi och därmed bestraffning. Detta intrigerande pågor dock endast mellan 8 av stammarna, eftersom Bauragi är överlägsna till antalet och består främst av uruk-haier. Historiskt har stammarna delats upp så att varje stam har en speciell uppgift inom samhället. Märk dock att denna indelning är uråldrig och har börjat luckrats upp mer och mer. Detta har lett till att fler smågrupper har bildats och flera av grupperna inom samma stammar har ingen dirket anknytning till varandra längre, förutom samma stamnamn. Men på grund av den uråldiga stamindelningen så har namnen på stammarna levt vidare.

Stammarna

Bauragi
Bauragi var den stora stammen som bildade klanen Zôkapriti långt bak i tiden. Under vems ledning och hur stor stammen var då är det ingen som egentligen vet. Historierna skiljer sig enormt från orch till orch och då de flesta gamla svartblod avlidit står därför sanningen om hur det egentligen gick till endast skriven i stjärnorna.
Stammen är den absolut största inom klanen. Bauragi är fruktad av de övriga stammarna i klanen då den utgör minst 1/6 av hela klanen tillsammans. Den består i stort sett endast av krigare och främst av storvuxna uruk-haier. Det som utmärker sig speciellt för Bauragi är att stammen inte är splittrad i fler grupper utan tillsammans utgör en väldigt stor välorganiserad och rangordnad trupp. Om någon grupp skulle vara på väg att starta inbördeskrig inom sin stam, eller starta krig mot en annan stam genom att ha förenat sin egen, så skickar Bauragi en mindre trupp att antingen döda gruppen ifråga, eller släpa gruppen till Shakambi som sätter dom i slavarbete i Shakambis gruvor. Hövdingen över stammen, och därmed ledare över hela klanen är Durub Gîglozmat.

Zaplashi - Flodnomaderna
Zaplashi var från början en nomadstam som rörde sig längs floderna och livnärde sig främst på fisk och annat ätbart från vattnet. De livnärde sig även på att kapa skepp och båtar som reste genom diverse kanaler. När de anslöt sig till Bauragi och deras klanbildning av Zôkapriti så hamnade de ägodelar som de kom över genom plundring av handelsfartyg oavkortat till Bauragi. Detta ledde till att Zaplashi till slut försökte sig på ett stort uppror mot Bauragi, som dock, liksom alla andra upprorsförsök, blev totalt nedgjort.
Sedan dess håller sig stammen i skinnet och visar om möjligt en större respekt för Bauragi än de övriga stammarna. Det stora upprorsförsöket är ett av de få bevarade historiska händelser ur Zôkapritis historia. Historierna om slaget berättas fortfarande om och om igen av orcherna i Zaplashi, men även här så skiljer sig historierna väldigt mycket.

Fuadhi - Slättorcherna
Livnärde sig genom jakt på de stora slätterna där de jagade allt de kunde komma över. Främst var det stora buffeldjur, som man flådde och använde till det mesta. Men livet på slätten var ett tufft liv och stammen utvecklades mer och mer till kannibaler. Tillslut blev kanibalismen så pass omfattande även inom stammen att antalet medlemmar sjönk stadigt. Detta ledde till ett förbud mot kanibalism och sen dess är det väldigt sällsynt, även om det fortfarande förekommer.

Shakambi - Stammen från spetsbergen
Svartbloden i Shakambistammen lever utspridda i små grupper bland spetsbergens klippor. Genom åren har de försörjt klanen med metall och vapen. Smederna i Shakambi är högt värderade inom stammen och åtnjuter många fördelar gentemot de andra stammedlemmarna. Gruvarbetet utförs av slavar som fångats in genom krigföring och plundringståg. Ett vanligt straff som utdöms av Giglozmat gentemot bångstyriga grupperingar är straffarbete i Shakambis gruvor tills bloget sprutar. Straffarbetet kan vara alltifrån ett par månader till livstid beroende på hur illojal grupperingen har varit. Livet i gruvorna är fruktansvärt, till och med för ett svartblod, och det finns många skrockfulla historier om vad som sker inne i de mörka gruvorna.

Guratari - Jägarna
Guratari lever i stort uteslutande i skogarna öster om Tyra. Stammen livnär sig på jakt och fiske och överlevnadskunskaperna bland de äldre i stammen är vida omtalade. När klanen samlas till krigståg tjänstgör krigare från Guratari ofta som spejare eller infiltratörer och utnyttjar då deras kunskaper att spåra och jaga. Stammedlemmar från Guratari tar ofta hål i ansiktet, örsnibbar eller bröstvårtor där de fäster tänder eller benflisor från byten som de nedlagt.

Akuli - De utstötta
Akuli är den minsta grupperingen i Zokapriti och består av mindre än 200 svartblog. Akuli är ingen egentlig stam utan består av orcher från Zokapritis övriga stammar som blivit utstötta., deras ökända raseri har tvingat dem att ensamma vandra över Spetsbergens vidsträckta glaciärer och gömda dalar, därför har de enats i en stam. Det är sällan Giglozmat bryr sig om är Akuli, men när han samlar sina krigare till plundringståg skickas ofta de vildsinta Akuli i första leden. Krigarna från Akuli är fruktade och omtalade bland alla Artarias svartblod.

Zimatari - Bryggarna
Zimataris grupperingar är ofta uppblandade med andra stammar av en god anledning; I varje grupp finns nämligen en bryggare. Bryggarna i Zimatari är välkända och den orcherdrank de brygger är högt värderad i hela Zokapritis klan. Giglozmat är själv en stor brukare av den berusande brygden och många gånger har flera huvuden rullat när han inmundigat alltför mycket av Zimataris orcherdrank.

Gundatari - Murarna
Inom Gundatari finns de få svartblod i Zokapriti som har kunskapen att konstruera stridsmaskiner och befästningsverk. Gundatari lever på spetsbergens sluttningar och samarbetar ofta med Shakambi. De skickar sina byggmästare till Shakambis gruvor och i utbyte får de material till de befästningar som Giglozmat låter uppföra. Under Zokapritis plundringståg släpar bergstroll de enorma och skräckinjagande kastmaskiner och murbräckor som konstruerats av Gundataris byggmästare.

Zagambazori - Fotfolket
Zagambazori är den näst största stammen inom Zokapriti och nästan lika många krigare som Bauragi. Stamhövdingen över Zagambazori, Gurlakh, lever ett farligt liv och omger sig ständigt av sina storväxta uruk-hai krigare då han vet att Giglozmat har lite till övers för någon som försöker sticka upp. Zagambazori är den enda stammen som har någon möjlighet att motsätta sig Bauragi och det kommer troligtvis inte dröja länge innan Giglozmat dödar Gurlakh och införlivar Zagambazori i Bauragi.