Adel/Titlar Artaria

Adliga titlar i rangordning – förnämast först

Hertig/Hertiginna – Den förnämsta adelstiteln i Artaria. Det kan bara finnas 12 individer samtidigt med denna titel. En hertig/hertiginna har en plats i det mäktigaste rådet, Högrådet. Titeln går i arv och tillfaller dennes förstfödde, oavsett kön. Högrådet kan besluta om att frånta en hertig dess titel och utse en ny. Även om det har inträffat så är det mycket ovanligt. I regel har varje hertig så starkt stöd i landet att en avsättning skulle leda till inbördeskrig. Då gånger som en hertig verkligen har blivit avsatt har det oftast berott på så stora skandaler att hertigen förlorat allt stöd denne haft.

Länsherre  – Utses av högrådet. Titeln går i arv och tillfaller dennes förstfödde, oavsett kön.  Antalet med denna titel kan variera, till skillnad mot vad som gäller för hertigarna.

Markis/Markisinna – Högrådet kan utse en artarisk adelsperson till markis om denne innehar mycket mark i ett område som Artaria gör anspråk på men där det ännu inte finns ett län. Markisen utses av högrådet och titeln går i arv till dennes förstfödde, oavsett kön.  

Greve/Grevinna  -  Utses av högrådet. Titeln går i arv och tillfaller dennes förstfödde, oavsett kön.  Antalet med denna titel kan variera. En framgångsrik greve kan bli upphöjd till en högre rang om länsherren eller en hertig gör en rekommendation till högrådet.

Baron/Baronessa - Utses av högrådet. Titeln går i arv och tillfaller dennes förstfödde, oavsett kön. Antalet med denna titel kan variera. En framgångsrik baron kan bli upphöjd till greve. Dennes länsherre gör en rekommendation till högrådet som fattar beslutet.

Titellös adel – De adelspersoner som inte innehar någon titel (hertig/markis/greve/baron) tillhör denna grupp. En framgångsrik titellös adelsperson kan bli upphöjd till baron. För detta krävs att en länsherre gör en rekommendation till högrådet.

Lord – Hederstitel till hjältar och andra som utmärkt sig särskilt. Personlig och utdelas av Högrådet. Titeln kan tilldelas såväl personer med en titel som en titellös.

Riddare – benämning på en adelsman/kvinna som ägnat sitt liv åt att skaffa sig en militär utbildning.
Det finns över 2000 adelsfamiljer i Artaria. Av dessa är det bara ca 100 familjer som har en titel, vilket gör att den förkrossande majoriteten av Artarias adelspersoner är titellösa. Eftersom alla titlar går i arv till den förstfödde oavsett kön, innebär detta att övriga barn i familjen blir titellösa adelspersoner.
Alla titlarna utom Lord och riddare är i grunden kopplade till innehav av mark även om det finns individer som helt saknar sådant överhuvudtaget.  Det händer dock att någon kan få en titel utan att för den skull få land även om det är ovanligt. Även titellös adel kan inneha mark men saknar då t ex rätten att ta ut skatter och att utdöma straff till allmogen. Det är bara hertigar/länsherrar/markiser/grevar/baroner som har dessa rättigheter.

Artarias adelsfamiljer
 
Hertigarna:

Jaroslaw af Augunslow
Miroslaw von Berasic
Ymer von Irenwald
Cyril Miezko
Marek von Drachenwald
Ignacy von Rostokow
Maria af Gaveliuz
Gotfried von Marcks
Ansgar den store (Wittenburg)
Olivia von Wittenburg
Karl Suvorov
Alina De Cassis-Faraone
 
Här följer grundläggande information om hertigarnas familjer samt en del andra framstående adelsfamiljer (denna info är under konstant arbete och kommer alltså uppdateras). Viktigt att påpeka är att det här bara står nämnda de allra viktigaste eller närmaste släktingarna. Det finns givetvis betydligt fler! Notera att det finns betydligt fler adelsfamiljer än dessa som omnämns här. Målet med texten är att lämna rum för utveckling. Att spela en hertig på lajven bör vara extremt ovanligt.

Hertig Jaroslaw af Augunslow - Denna familj har genom åren blivit bara mindre och mindre. Hertigtiteln har funnits kvar men familjen har blivit mindre. Man valde att stabilisera området kring delarna nära Spetsbergen och vara en stopkloss för svartblod och annat. Augunslowfamiljen satt för 200 år sedan faktiskt på dåvarande "tronen", men sedan dess har den fallit mer. Men fortfarande har den mkt makt. Nästan enkom finns denna familj i deras län nära Spetsbergen som bär namnet Spetslän. Hertig Jaroslaw Augunslow är barnlös och hans bror Stanislaw sägs vara försvunnen.
Närmaste arvinge är brorsonen Leonas (43 år) om nu inte Jaroslaw får något barn på gamla dar? Jaroslaw är känd som en av rikets mest konservativa hertigar och han sägs vara extremt bitter. Han struntar många gånger att resa till Högrådet när de samlas utan skickar då hellre sin brorson eller någon annan. Jaroslaw stödjer som alla kyrkan, men det är ingen hemlighet att hans engagemang ligger åt det mörkare hållet och att stödjer vetenskap och forskning kring kunskapen om magi och annat övernaturligt är inte så konstigt. Med familjen. Tiesenhausen har han en gammal pakt som sträcker sig närmare 50 år tillbaka då Tiesenhausenfamiljen tillsammans med Berasicfamiljen hjälpte Augunslowarna med något som är okänt för annat än det få förtrogna. En hemlighetsfull familj som är extremt rik.

Hertig Miroslaw von Berasic - lever just nu i Arathania, men sonen sköter om familjens län (grannlän till Tiesenhausen) vid namn Berasic. Miroslaws fru heter Katarina.
De har en son vid namn Dario (29 år), en son vid namn Alexi (27 år, gift med Sarina fd Miezko), samt en dotter vid namn Mona (24 år).
Familjen har även en hel uppsjö släktingar som är välbärgade köpmän och forskare. De har även många militärer bland sina släktingar. Hugo von Berasic är en känd Överstelöjtnant som är ställföreträdare åt Överste Hans Haubtvogel som leder Första Landshären.

Hertig Ymer von Irenwald - Denna släkt har en gång i tiden kämpat emot Miezkosläkten. Det resulterade i att kyrkan fick något av en egen stad. Irenwaldarna har nämligen länge varit den minst troende familjen bland rikets mest mäktigaste. 
"Bråkstaken" var den som uppviglade mot Sigismund Miezkos farfar Janosh Miezko och han hette Heinrich von Irenwald. Han dödades inte utan sändes långt upp i norr där han gavs ett län. Viktigaste personerna i Irenwald släkten är:

Hertigen Ymer von Irenwald, fru Merinka, tre söner (15 år, 22 år, 27 år) Greve Stanislav af Irenwald, fru Sara, två döttrar (15, 16 år) och fyra söner (5, 9, 11, 13 år), Länsherren Paul von Irenwald, fru Marushka, son Walter (31 år).Hjälten Lord Rickard von Irenwald (alltid på resande fot). Vharon von Irenwald – brorson till Stanislav (en man som sägs vara vän med alver och alla möjliga varelser). En annan inflytelserik Irenwaldare är Fältöverste Adamus von Irenwald som bland annat har hand om gränsmarkerna gentemot Eleria.

Hertig Cyril Miezko - Den i särklass viktigaste släkten, enligt många, är denna familj. Detta då både fältmarskalken och den rikaste hertigen kommer från denna familj. Cyril Miezko är 47 år gammal och hans fru heter Angelica Miezko. Tillsammans har de barnet Anton (8 år).

Walter Miezko är Cyrils bror och regerar ett län ihop med sin fru Maria. Länet är det största i riket och heter Miezko. De har en son (13 år) vid namn Stefan och en dotter (10 år) vid namn Ilja. Markis Janek Miezko är också bror till Cyril och han har en son vid namn Andrei. Andra viktiga Miezko är: Gretchen (mor till Cyril, Walter och Janek). Kusiner, sysslingar etc. till hertigen, av vikt: Lord Armain, Lord Cedrik, Lord Iriska, Manock, Erick, Kalinka, Sarina (gift Baresic). Familjen är stabiliteten själv och spelar mycket stor roll i rikets affärer.

Marek von Drachenwald -  En av de mest betydelsefullaste hertigarna tillhör denna släkt. Det var denna släkt som "köpte" Tyra år 1071 och sedan till mångt och mycket byggde upp den. Drachenwaldarna har alltid haft ett gott öga för högalver och såg tidigt till att välja in en av det släktet i stadens råd. Men det är i slutändan Marek som är den högst styrande.

Drachenwaldarna har alltid varit kända för en egen agenda. Ingiften har varit sparsmakade med adeln i Artaria. Istället har flera adelsfamiljer från andra platser gifts in. Hertig Marek von Drachenwald son heter Armand von Drachenwald, är 29 år och blott baron men agerar ofta i Mareks ställe och det sägs att han talar alvernas tungomål flytande trots sin ringa ålder.

Hertig Ignacy von Rostokow - har sin mark nära Arthania i ett län som kallas Ridzivil. Fyra släkter slog sig ned i Ridzivil: Rostokow, Kasperi, Piacenza och Okhridia. Alla är mycket inflytelserika adelsätter med Rostokow främst. Familjerna är nästan att betrakta som en enda stor familj.

Hertig Ignacy von Rostokow har en fru vid namn Hannelore. Tillsammans har de döttrar (24, 26, 30 år. Gifta med Kasperi, Piacenza och Okhridiafamiljerna). Familjen har gjort sig kända för sin hårdföra politik och sin vilja att ta tillbaka Eleria.

Hertiginnan Maria af Gaveliuz - Denna släkt kom för ca 70 år sedan till Artaria från havet. Den är absolut accepterad då Maria blev Hertiginna. Hon är den nyaste hertigen i landet. Hon fick sin titel 1150. Andra inflytelserika i familjen är länsherren: Artur Gaveliuz (i länet Probius, baron Jaro, Marias bror Terrim, hennes Make Armandek och deras dotter Poulin. De lever nära Irathia. Det råder delade meningar hur Maria blev hertiginna som invandrare i riket. Men en sak är säker och det är att familjen är väldigt inflytelserik.

Hertig Gottfried von Marcks - Denna familj erhöll hertigtiteln i början av 1100-talet då de gjorde stora affärer för landets räkning. Det talas om ett blivande giftermål med Gottfrieds dotter Irina och Adam von Morteneck, men det återstår att se om det kommer ske eller ej. Gottfried von Marcks har en fru vid namn Ana. Tillsammans har de dottern Irina (21 år). I likheten med familjen Morteneck så finns det rykten att denna familj gör affärer med mörkeralver.

Hertig Ansgar den store och Hertiginnan Olivia von Wittenburg - Denna släkt är unik då den trots att den är relativt liten blivit väldigt mäktig de senaste 30 åren. De är unika i det avseendet att familjen har något så unikt som två hertigar!

Wittenburgarna spelade stor i striderna mot svartbloden på 1000-talet och det ligger en känsla i luften att de andra adelsfamiljerna är skyldig den här familjen en tjänst.
Familjen får hållas väldigt fritt och skulle i stort kunna göra vad som helst då ingen av hertigarna vill ha dem emot sig och det gäller även Miezko. Tidigare hertigen Peter Tolls har dock öppet smutskastat Wittenburgarna och ställt sig på sina släktingars sida i en gammal konflikt om norra Artaria.

Många ser framför sig att Wittenburgarna kommer få ännu mer mark inom en snar framtid. Hittills har de koncentrerat sig nedåt i landet, men frågan är om de inte snart kommer vända sig mot den svaga norden? Hertig Ansgar den store (Von Wittenburg) bor i Arthania. Hertiginnan Olivia von Wittenburg har döpt ett helt län Olivia.
Ansgar den stores gren av släkten kallar sig Wittenburg och Olivias gren Von Wittenburg.
 
Hertig Karl Suvorov - Denna släkt var en gång en mycket stor. Den är i allra högsta grad anrik än i dag tack vare hertigen, men förut hade många fler i släkten mycket makt. En del av släkten har byggt upp gods, slott och även borgar i riket.
Hertigen Karl Suvorov huserar i ett län som är döpt till Piazt. Hans fru Mina är en av rikets främsta bågskyttar. Dottern Imandia tar efter sin mor.

Hertiginnan Alina De Cassis-Faraone - Denna släkt kommer från början från ökenländerna. De har väldiga rikedomar och sysslar med handel med andra kontinenter. Hertiginnan lever i Arthania och är väldigt drivande inom rikets sjöfart och flotta. Hon har skänkt ofantliga summor gadd till rikets flotta. Hon har ingen arvinge även om det talas om en som rymt. Hon är annars känd för sina exotiska fester och väldiga kontaktnät världen över. Hon är en modeikon som många följer.
 
Några av de andra väldigt inflytelserika familjerna
 
Tiesenhausen - Denna släkt har funnits i Artaria sedan urminnes tider verkligen. De står väldigt nära familjen Augunslow och Berasic. Länsherren Witam von Tiesenhausen är den högste i familjen. Hans fru heter Margit och dom har en son på 6 år. Greve Ivan von Tiesenhausen är också mycket inflytelserik, men har inget eget grevdöme. Hans bror har blivit förklarad Lord, något som är få förunnat efter att ha gjort en strålande karriär inom armén och spelade en roll i det senaste större slaget Artaria kämpade i. Hans namn är Eirik. Familjen har också handlat mycket med högalverna i Tyra och även på andra ställen. Baron Severina Tiesenhausen har sitt baroni inne i sin kusin Witams län som bär namnet Tiesenhausen.

Eftersom familjen har god kontakt med familjen Berasic så kommer också lite kort info om dom här: Berasic - Denna släkt kommer från början från Paracello. Det sägs att släkten för många hundra år sedan var en kungaätt. Släkten kom till Artaria på 1000-talet och de har fortfarande ättlingar kvar i Paracello. Familjen har band till främst familjen Tiesenhausen, Terram, Bogumil och vid viktiga röstningar i storrådet följer så gott som alltid hertig Miroslaw Jaroslaw Augunslow.  

Ratiborski - En viktig släkt är Ratiborskisläkten. Det är inte en av de mest anrika men två markgrevar bär detta namn. En i Ratibor och en i Bradlid. De är kända för att stödja Miezkofamiljen och anses vara mycket goda allierade i alla lägen. De två markgrevarna är: Sigismund och Rudolf Släkten är rik och är känd för att ha goda kontakter med andra riken. Sigismund har 2 döttrar och Rudolf har en son.

Melenzia - Denna släkt står i regel på Irenwalds sida. Änkan, Grevinnan Siri von Melenzia är inflytelserik och så även länsherren Karl von Melenzia (fru Angelica) och hans bror Överste Michael von Melenzia (fru Ilja, dottern Marta 22 år, dottern Rita 20 år som är trolovad med Vharon von Irenwald.). Landsgardet leds av Överste Michael von Melezia. Familjens län heter Melenheim.

Morteck - Denna släkt är anrik och gammal. Tyvärr har den senaste generationerna förlorat sin makt. Förut fanns ett ganska stort område som var familjens, men nu får man nöja sig med att ha ett litet grevdöme. Greve Ivan von Morteck. Fru Erlinaka, 3 söner (16, 18, 24 år). övriga Morteck: Lord Xander, Lord Restesher.

Tolls - Denna tidigare hertigsläkt kom till Artaria för 150 år sedan. Peter Tolls är familjens överhuvud men lika mycket hans fru Rickarda. Grevinnan Erin Tolls och Länsherren Oswald Tolls (fru Wanda, son 19 år) är också viktiga. Peter blev bortplockad från sin titel (ytterst ovanligt) efter en mycket allvarlig skandal. Oswalds län bär namnet Tollsheim.

Haubtvogel - En annan mindre släkt med många lågadel är Haubtvogel. En av de främsta överstarna i landet är en Haubtvogel, Hans Haubtvogel. Hans leder Första Landshären (se texten om Vapenmakten för mer info). Annars är den främste i släkten greve Stanislaw von Haubtvogel.

Morgny - Denna släkt har spridits ut över hela landet. Många i släkten har gift sig in i andra adelsfamiljer av dignitet. Bland annat kan nämnas: Tolls, Gaveliuz och Melenzia. Allianser med de tre ovan lär finnas. En länsherre i länet Wistula vid namn Walter von Morgny. dotter (16 år) och fru Malwa. En greve i länet Jasna Igora.

Stiernheld -  Denna mindre släkt kretsar enkom kring greve Simon och Wrangelfamiljen. Greve Simon Von Stiernheld. Fru. Beatrice. Son Alain (23 år), son Malick (25 år).

Wrangel - I likhet med Stiernheld är detta en liten släkt som kretsar kring en greve. De har en allians (ingift) med Stiernheldfamiljen. Greve Carl-Henrik Wrangel.

Stackelberg - Denna familj är djupt rotad i riket. Släkten är sammangift med Wittenburgfamiljen och således flyttade många ifrån släkten inåt landet. Annars finns främst släkten vid gränsen till Spetsbergen. Greve Gustaf von Stackelberg är inflytelserik (fru Martina född Wittenburg, son Aleks 31 år, dotter Rizena 35 år som är gift). Det finns också en länsherre vid namn Gregorio von Stackelberg (i länet Stackelheim) med sin fru Anastasia. Söner (7, 13, 21 år), Döttrar (19, 16 år).

Hastfehr - Denna familj hjälpte Irenwald under gentemot Miezko. Numera är det dock glömt. Släkten är relativt liten, men viktig. En allians med Elbenwaldfamiljen har ägt rum så långt man kan minnas, men är nu förstås ej längre aktuell. De båda familjerna har sammanlänkats med många giftermål. Cristian är kusin med Alexander Elbenwald. Markis Cristian von Hastfehr är gift med Greta och de har en son vid namn Martin (24 år). Greve Jakob von Hastfehr är också mycket viktig. 

Elbenwald - En mindre familj som bundits samman med Hastfehrfamiljen sedan länge. Länsherre Alexander von Elbenwald (länsherre i Elbenwald) och dennes Bror Rickard. (18)

Liepny - Denna familj har stått nära såväl familjen Miezko som familjen Augunslow. Denna anrika familj hade en gång ett område i nuvarande Eleria . Något de böt bort mot mark i norr. En del av släkten är sammanbunden (ej allians direkt längre dock) med Melenziafamiljen. Mina von Liepnys syster är numera en Melina.
Länsherre Otto Liepny (länet heter Liepny). Grevinnan Mina von Liepny. Son Lucien (30 år) gift med Severina von Tiesenhausen, dotter (5 år).

Morteneck - Denna familj sägs från början kommit till Artaria från ett fjärran land, men det vet man inte så noga. Familjen är förhållandevis liten och har ett av de mest nordligaste länen. Ett kargt län. En allians (giftermål) med norra delen av Irenwaldsläkten har stadgat familjens makt. Länsherre Lord Vladimir von Morteneck är länsherre i länet Mortenheim. Bror Edwin. Son Adam (26 år).

Rudenkrantz och Igora - Dessa två familjer har helt och hållit kommit upp sig och fått grevar genom familjen Gaveliuz i Jasna Igora. (Jasna Igora) Greve (Lord) Marrick af Rudenkrantz. Fru Marika. Dotter (14 år), (Jasna Igora) Greve Karl-Hubertus von Igora. Länsherre Irja Rudenkrantz står som herrinna över det rika länet Jasna Igora i västra delen av riket.

Terram och Bogumil - Dessa två familjer är relativt små, men har varsin greve. De är båda familjerna ingifta i Berasic och Tiesenhausen. Greve Peter Terram, Dotter Katarina gift Berasic. Greve Benedict Von Bogumil. Son Andro. Bogumil släkten kommer från början ifrån nuvarande Eleria sägs det och de har ett arv av stark tro till den Ljusets väg snarare än den sanna.

Kasperi -  I likhet med Rostokow kom man till riket för inte alldeles för längesen. Greve Jakub von Kasperi (28 år). Fru Kathinka. Dotter Arinia , Son Alexi.

Piacenza och Okhridia - De två familjerna är att betrakta som en. Grevinnan Klara von Piacenza. Dotter Angelica (24 år), Greve (Lord) Conrad af Okhridia. Fru Sara. Dotter Wiria (17 år), Son (15 år). Båda familjerna handlar med stora volymer och Okhridia med mycket tyger från när och fjärran. Piacenza handlar med bland annat skrifter. Anses ändå vara lantadel.

Chernogrov, Palagia och Nolasco - Dessa tre släkter är att betrakta som en nästan.
Greve Michael von Chernogrov. Fru Alexia. Greve Nicholas von Pelagia. Fru Amina. Dotter (8 år), son (3 år) Grevinnan Petronela von Nolasco. Man Aleck. Son Anton (11 år), Dotter Alia (3 år). Familjerna för inte en tynande tillvaro direkt, men hur de exakt står är oklart. De anses vara lantadel.

Jägerskiöld - En familj med en greve som finaste titel. Har engagerat sig i militären.
De Ghal - En familj som både finns i Eleria och Artaria och som engagerat sig mycket inom militären men som har väldigt stora resurser och är den familj som utöver familjen Miezko bidrar med mest gadd varje år till kyrkan. Greve Walter De Ghal är familjens överhuvud (en familj med massor av militärer och bland annat Överstelöjtnanten Gabriel De Ghal). I Eleria har De Ghalfamiljen bara i vissa fall visat sig stödja sin Artariska del. Walters dotter Alexandra har spelat stor vikt inom kyrkan och varit Bonafatius ögonsten. Hon ska ha renat en sjö och gjort andra mirakel. Hon är sedan två år försvunnen.

Silfverdrake - Blivit rika på gruvdrift och handel mycket. Har en greve i familjen samt en baron.

De Dobrowolski, Hierschel, Ehrenburg och Von Volgeist - Dessa familjer har alla framstående baroner och baronessor i sina familjer samt såväl slott som andra rikedomar. De tillhör den absoluta toppen utan att ha någon baron i sina familjer. De Dobrowolski är duktiga strateger, Hierschel äger stora öar utanför Artaria, Ehrenburg är väldigt kyrkliga och Von Volgeist är en ytterst märklig släkt men med flera högt uppsatte militärer.