Säkerhet & Sekretess policy

Denna policy gäller för behandling av personuppgifter som FÖRENINGEN ELERIA samlar in om dig som kan komma exempelvis från via våra webbplats, telefon, anmälan samt i övrig kontakt med oss. Denna policy reglerar hur vi samlar in, använder och skyddar uppgifter om dig och hur du kan tillvarata dina rättigheter. Vänligen kontakta oss om du har frågor eller synpunkter avseende denna personuppgiftspolicy.

Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen (eng. General Data Protection Regulation, GDPR) och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Med ”personuppgifter” menas uppgifter som rör dig och kan identifiera dig.

I denna personuppgiftspolicy används synonymt och omväxlande begreppen ”personuppgifter” och ”uppgifter om dig”.

De personuppgifter om dig som samlas in kan vara:

Person- och kontaktuppgifter - allergier (ditt namn,ditt användar alias,  adress, e-postadress och telefonnummer, demografiska uppgifter (såsom födelsedatum, ålder, kön, och personnummer)

Tekniska uppgifter om din enhet eller internet-anslutning - exempelvis IP-adress, cookies, geografisk plats och inloggningsuppgifter.

Information om cookies

Vi använder cookies, elektroniska bilder och liknande spårningstekniker på vår webbplats och i vår e-postkommunikation. 

Vem lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och dina uppgifter används endast oss och av utvalda tredje parter.

Tredje parter som vi anlitar för att hjälpa oss att bedriva vår verksamhet (såsom funktionärer) har bara tillåtelse att använda dina personuppgifter för vår räkning och för de särskilda uppgifter de har att utföra. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra. 

Vi kan även i andra särskilda fall komma att lämna ut personuppgifter, t.ex. när vi har skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på webbplatsen, eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på våra rättigheter eller egendom eller våra kunders eller andra besökares rättigheter.

Dina rättigheter

I enlighet med lag har du rätt att begära ut information om personuppgifter vi har om dig efter att du har identifierat dig och tydligt angett vilken information du önskar ta del av. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till den adress som anges nedan. Vi kommer snarast möjligt bemöta din begäran. I de fall vi inte kan uppfylla din begäran kommer vi att meddela dig detta och ange varför.

Om du anser att uppgifterna om dig är inkorrekta eller ofullständiga har du på sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag rätt att vända dig till oss med en begäran om rättelse. Vi kommer att korrigera eller uppdatera uppgifterna om dig så snabbt det är rimligt möjligt.

Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att begära att få uppgifterna om dig borttagna eller begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter samt att återkalla eventuella samtycken. Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att få överfört de personuppgifter du lämnat till oss.

Ändamål

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts det att det föreligger en rättslig grund för detta, dvs. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse som åvilar oss, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller att du lämnat ditt samtycke till en specifik behandling. Nedan följer exempel på de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund detta görs.

Huvudsakligen behandlar Föreningen Eleria dina uppgifter för följande syfte:

Rättslig grund: Samtycke.

Generell administration av medlemmar och evenemangsdeltagare.

Vi använder uppgifter såsom namn, ålder, användaralias, adress, mail och mobilnummer för att kontakta dig och ge dig en så personligt anpassad upplevelse som möjligt i samband med lajv och event med t.ex intriger och utskick. Telefonnummer är frivilligt att ange.

Så länge deltagarnas uppgifter finns kvar i systemet kan vi även se hur många gånger de deltagit, vilka upplevelser karaktären varit med om (bakgrundshistorier som deltagarna mejlat in) och på så vis göra en bättre upplevelse för nästa event. 

Sjukdomar och allergier.

Eventuella sjukdomar och allergier registreras i vår databas inför varje relevant evenemang och delas med aktuell, relevant mat och sjukvårdspersonal för att underlätta vårt arbete och säkerheten för dig som deltagare på våra evenemang.

Alla dessa uppgifter tas bort snarast efter gällande evenemang.

Prestationer och talanger.

Information om prestationer och talanger så som sjukvårdar-, brand-, övrig- utbildning som kan användas för att underlätta arbetet eller öka säkerheten på våra evenemang.

Webbplats.

Vid skapande av användare på vår webbplats kommer även information såsom IP-adress, vilken typ av webbläsare du använder, när du besöker vår webbplats och vad du gjort på vår webbplats att sparas.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Lagar och regler

Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet såsom att spara skriftlig begäran och legitimering om ändring i personuppgifts hanteringen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som följer av denna personuppgiftspolicy eller så länge det krävs enligt lag eller avtal. 

Kontakt

FÖRENINGEN ELERIA, 802447-7070, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan, såvida inte annat uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina uppgifter. FÖRENINGEN ELERIA följer svensk dataskyddslagstiftning. Har du frågor om policyn eller vår personuppgiftsbehandling vänligen kontakta oss enligt nedan.

Telefon: 070 202 89 10
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adress: Panggatan 12, 723 38 Västerås

 

För ytterligare information om GDPR, gå till https://www.datainspektionen.se